Konzorcium Odborných Škôl 2022

Projekt je financovaný programom Erasmus+ KA1 pod č. 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

Aktivity

V tomto projekte sme realizovali celkom 18 hlavných aktivít. Z toho 8 krátkodobých mobilít žiakov, počas ktorých 113 žiakov vycestovalo do Španielska, Nemecka, Českej republiky a na Maltu. Žiaci si zlepšili zručnosti a kompetencie v odboroch: Obchod a podnikanie, administratíva a manažment, hotelová akadémia a hotelový manažment.

K rozvoju pedagogických tímov zo škôl Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves, Spojená škola Jarmočná Stará Ľubovňa, Obchodná akadémia Trebišov a Hotelová akadémia Kežmarok prispelo 3 mobilít pedagógov  sledovania kolegov pri práci (job-shadowing), 2 účasti na kurzoch odborného, jazykového a osobnostného rozvoja v Českej republike na Malte, v Nemecku a Španielsku. Témami boli Manažérske zručnosti vedenia škôl v rámci internacionalizácie škôl,  jazykové kurzu anglického jazyka, SAP kurzu.  Taktiež sa dvaja pedagógovia zúčastnili prípravnej návštevy v Malage, Španielsku.

Spätná väzba účastníkov

Spätnú väzbu sme zbierali prostredníctvom Záznamov dňa a správy od sprevádzajúcich osôb už počas mobility a po návrate prostredníctvom dotazníkov a tiež záverečných správ účastníkov. Celkovo bola spätná väzba veľmi pozitívna, čo považujeme za úspech.

Partneri

Projektu sa zúčastnili 4 školy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja a 33 zahraničných partnerov. Ďakujeme zahraničným partnerom za organizáciu a hosťovanie našich žiakov a pedagógov.

Bližší prehľad o aktivitách nájdete v článkoch súvisiacich s projektom: